بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري تيراندازي و دارت خواهران وزارت نيرو
1398/04/24
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1398 وزارت نیرو مسابقات سراسري  تيراندازي و دارت خواهران به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان آذربايجانغربي ( شرکت آب  منطقه اي )  از تاريخ 98/05/22 لغايت 98/05/25 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.