بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري تنيس روي ميز برادران و پيشکسوتان وزارت نيرو
1398/11/06
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1398 وزارت نیرو پانزدهمين دوره مسابقات سراسري  تنيس روي ميز برادران و پيشکسوتان  به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان کرمان ( شرکت برق منطقه اي)  از تاريخ 98/11/23 لغايت 98/11/29 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.