بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري تنس روي ميز خواهران وزارت نيرو
1398/07/28
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1398 وزارت نیرو مسابقات سراسري  تنيس روي ميز خواهران  به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان مازندران(شرکت برق منطقه اي)  از تاريخ 98/07/29 لغايت 98/08/03 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل ذیل الحاق می باشد.