اصلاحيه بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري دو و ميداني خواهران وزارت نيرو
1398/09/25
باطلاع مي رساند با عنايت به برگزاري مسابقات سراسري دو و ميداني در پيست سرپوشيده با غبان باشي مشهد اصلاحيه مسابقات  در فايل 2  الحاق مي باشد.