بخشنامه برگزاري صعود سراسري قله برف انبار به ميزباني هيات ورزش استان قم
1398/06/12