انتصاب رئيس انجمن تنيس روي ميز وزارت نيرو
1398/07/03
در راستاي اجراي بند 4-3-2-1 نظام‏نامه تربيت بدني و گسترش ورزش‏هاي همگاني ، بدينوسیله خانم زهرا نياقي ها بعنوان رئيس انجمن تنيس روي ميز منصوب گرديدند.