افتتاح سالن ورزشي چند منظوره شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
1398/08/04
افتتاح سالن ورزشي چند منظوره شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با حضور آقاي مهندس صبوري مديرعامل محترم ، اعضاي محترم هيات مديره شرکت و آقاي مالک حسين‏ زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو