ارائه آمار ورزشکاران
1398/06/11
       با عنايت به لزوم جمع آوري اطلاعات مورد نياز دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش، آمار پرسنل ورزشكار هيات ورزش آن شرکت / سازمان كه در برنامه‏ هاي ورزشي  فعاليت دارند را تا تاريخ 98/05/16 طبق فرم پيوست به دبيرخانه شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو ارسال نمايند (آمار شامل نيروهاي قرارداد حجمي و شرکت هاي تامين نيرو نمي شود).