ابلاغ دوره هاي آموزشي مصوب مرتبط با تربيت بدني و ورزش
1398/10/04
 با عنايت به ابلاغ بسته آموزشي جامع توسط دفتر آموزش، تحقيقات و فن آوري وزارت نيرو ، عناوين دوره‏‏هاي آموزشي مصوب مرتبط با حوزه تربيت بدني و ورزش ارسال مي گردد.