ابلاغ دستورالعمل اجرايي آموزش دفاع شخصي ويژه كاركنان حراست صنعت آب وبرق
1398/11/07

در راستاي اجراي تفاهم نامه آموزش دفاع شخصي ويژه کارکنان حراست صنعت آب و برق نامه ابلاغي، دستورالعمل اجرايي و تفاهم ‏نامه فوق الذکر جهت بهره برداري در فايل ذيل الحاق مي باشد.