گزارش صعود سراسري صنعت آب و برق به قله شهباز استان مرکزي
1397/02/22
صعود سراسري به قله شهباز توسط هيات ورزش استان مرکزي به ميزباني شرکت برق منطقه اي باختر با حضور 120نفر از هیات های ورزش استاني صنعت آب و برق کشور از تاريخ 97/2/19 لغايت 97/2/21 برگزار گردید.