مواد مسابقات سراسري آمادگي جسماني خواهران و برادران در سال 1397
1397/01/19
فرم جديد مسابقات سراسري آمادگي جسماني خواهران و برادران در سال 1397 که توسط انجمن آمادگي جسماني وزارت نيرو تهيه شده،  در فايل هاي الحاقي ذيل ضميمه مي باشد.