مصوبات دوازدهمین جلسه مشترك مسئولین ورزش و معاونين تربيت بدني بسیج صنعت آب و برق استان تهران
1397/05/29
دوازدهمين جلسه مشترك مسئولین  ورزش و معاونين تربیت بدنی بسیج صنعت آب و برق استان تهران  در تاريخ 97/5/22 به ميزباني شرکت  توزيع نيروي برق تهران بزرگ برگزار گرديد. مصوبات جلسه در فايل الحاقي ذيل ضميمه مي باشد.