فيلم آموزشي سامانه ورزش وزارت نيرو
1397/12/20
فيلم آموزشي سامانه ورزش وزرات نيرو جهت ورود اطلاعات پرسنل ورزشکار شرکت هاي زيرمجموعه در فايل ذيل الحاق مي‏ باشد.