فعاليت هاي ورزشي شركت آب و فاضلاب قم از قبيل دوچرخه سواري و ...
1397/06/03
فعاليتهاي ورزشي شركت آب و فاضلاب قم در رشته هاي ورزشي دوچرخه سواري، كوهنوردي و تنيس روي ميز به مناسبت هفته كرامت و هفته دولت در سطح كاركنان شركت برگزار گرديد.