جشنواره ورزشي صنعت آب و برق استان گيلان
1397/07/16
جشنواره هيات ورزش صنعت آب و برق استان گيلان ويژه برادران و خواهران در رشته هاي دو و ميداني، فوتبال دستي،فوتبال گل كوچك و دارت برگزار گرديد.