تصاوير پانزدهمين جلسه فصلي ورزش صنعت آب و برق
1397/06/20
پانزدهمين جلسه فصلي ورزش صنعت آب و برق باحضور آقاي دكتر انجم شعاع معاون حقوقی، مجلس‌ ‌وپشتیبانی وزیر‌نیرو‌،مهندس محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و مالک حسین زاده دبیر شورای مرکزی ورزش، رييس و دبير انجمن هاي ورزشي روز دوشنبه مورخ 97/6/19 به ميزباني شركت مديريت منابع آب ايران برگزار گرديد.