تصاوير افتتاحيه مسابقات سراسري فوتسال پيشكسوتان وزارت نيرو
1397/07/29
افتتاحيه مسابقات سراسري فوتسال پيشكسوتان وزارت نيرو به ميزباني شركت آب منطقه اي مازندران با حضور مديرعامل ،فرماندار و شهردار رامسر روز پنجشنبه مورخ97/7/19 برگزار گرديد.