برگزاري گلگشت خانوادگي توسط هيات ورزش استان گيلان
1397/08/19
گلگشت خانوادگي با حضور همکاران و خانواده ها روز جمعه 97/08/18 توسط هيات ورزش استان گيلان برگزار گرديد.