برگزاري گلگشت خانوادگي توسط هيات ورزش استان همدان به مناسبت روز تربيت بدني در وزارت نيرو
1397/08/19
گلگشت خانوادگي پرسنل صنعت آب و برق استان همدان روز جمعه تاريخ 97/08/04 به مناسبت روز تربيت بدني در وزارت نيرو برگزار گرديد. در اين گلگشت شرکت کنندگان از سد اکباتان همدان و همچنين تصفيه خانه آب شهر همدان بازديد کردند. در پايان نيز به قيد قرعه به تعدادي از همکاران جوائزي اهداء گرديد.