برگزاري کلاس آموزشي ابزار شناسي کوهپيمايي توسط هيات ورزش استان خوزستان
1397/09/05
یک دوره  کلاس آموزش ابزار شناسی کوهپیمایی با حضور شرکت های آبفای خوزستان – توزیع برق خوزستان –آبفای روستایی خوزستان – برق منطقه ای – سازمان آب و برق خوزستان-مجتمع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان –توزیع برق اهواز آبادان، خرمشهر، شادگان، اروندکنار و مسئولین ورزش های آغاجاری –هندیجان رامشیر امیدیه –اندیمشک- دزفول-ایذه- باغملک در سالن آمفی تائتر شرکت توزیع برق خوزستان برگزار گردید.