برگزاري کارگاه آموزشي تير اندازي توسط هيات ورزش استان مرکزي
1397/08/27
همزمان با برگزاري مسابقات سراسري تيراندازي خواهران وزارت نيرو ، کارگاه آموزشي تحت عنوان قوانين و مقررات داوري تيراندازي در سالن تيراندازي  استان مرکزي در تاريخ 97/8/24 با نظارت انجمن تيراندازي وزارت نيرو برگزار گرديد.