برگزاري کارگاه آموزشي توسط هيات ورزش استان مرکزي به مناسبت روز تربيت بدني در وزارت نيرو
1397/08/23
کارگاه آموزشي "آسيب هاي ورزشي و شغلي و راهکارهاي پيشگيري از آن" با حضور بيش از 60 نفر از همکاران صنعت آب و برق استان مرکزي در تاريخ 97/8/7 به مناسبت روز تربيت بدني در وزارت نيرو برگزار گرديد.