برگزاري کارگاه آموزشي تغذيه ورزشي توسط شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
1397/05/01
کازگاه آموزشي تغذيه ورزشي جهت دانش افزايي کارکنان به مدت 5 ساعت با حضور همکاران و بازنشستگان ورزشکار در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب برگزار گرديد.