برگزاري کارآموزي کوهپيمايي توسط شرکت آب وفاضلاب هرمزگان به مناسب روز تربيت بدني و ورزش در وزارت نيرو
1397/08/12
دوره آموزشي كارآموزي كوهپيمايي به مناسبت روز تربيت بدني در صنعت آب و برق با حضور 24 نفر از همكاران شركت آب و فاضلاب شهري هرمزگان از مورخ 97/8/2 لغايت 97/8/4 در منطقه كوه گنو برگزار گرديد .