برگزاري مسابقات دارت مديران عامل توسط هيات ورزش استان همدان
1397/05/06
 يک دوره مسابقات دارت مديران عامل  صنعت آب وبرق استان همدان  توسط هيات ورزش آن استان در تاريخ 97/4/12 برگزار گرديد.