برگزاري صعود به قله دماوند توسط هيات ورزش استان خراسان شمالي
1397/06/06
صعوداز جبهه جنوبي  قله دماوند از تاريخ 97/5/29 به مدت سه روز توسط هيات ورزش استان خراسان شمالي با حضور 5 نفراز همکاران صنعت آب وبرق استان برگزار گرديد.