برگزاري شانزدهمين جلسه فصلي ورزش وزارت نيرو
1397/11/28
 دبيرخانه شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو در نظر دارد شانزدهمين جلسه فصلي را بمنظور انجام هماهنگي لازم با دبيران هيات‏هاي ورزش استانها ، روسا و دبيران انجمن‏هاي ورزشي وزارت نيرو روز سه شنبه مورخ 97/12/07  در حوزه ستادي وزارت نيرو به شرح پيوست برگزار نمايد.