برگزاري جشنواره ورزشي توسط آب منطقه اي قزوين به مناسبت روز تربيت بدني در وزار ت نيرو
1397/08/13
برگزاري مسابقات ورزشي در دوبخش خواهران و برادران در رشته هاي دارت ، تيراندازي و گلشت خانوادگي و همچنين بازديد از اماکن ورزشي و نمايشگاه طرح داناب با حضور مدير عامل به مناسبت روز تربيت بدني توسط  شرکت آب منطقه اي قزوين برگزار شد.