بخشنامه برگزاري کوير نوردي سراسري وزارت نيرو به ميزباني هيات ورزش استان خراسان جنوبي
1397/11/02
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال 1397 وزارت نیرو کوير نوردي سراسری صنعت آب و برق به مناسبت گرامي داشت "شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان  خراسان جنوبي  (شرکت آب منطقه اي) از تاريخ 97/12/01 لغايت 97/12/03  برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه صعود در فایل الحاقی ذیل می باشد.