اصلاحيه بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري بدمينتون و شطرنج خواهران وزارت نيرو
1397/10/04
پیرو بخشنامه  شماره 97/602/8785 مورخ 97/09/20 هیأت ورزش استان یزد در خصوص برگزاری مسابقات سراسری بدمينتون و شطرنج  خواهران وزارت نیرو به ميزباني شرکت توزيع نيروي برق استان یزد به استحضار می رساند تاریخ برگزاری مسابقات از تاریخ 97/10/20 لغايت 97/10/23 به تاریخ 97/10/20 لغایت 97/10/24 تغییر یافت .
ضمنا اصلاحيه بخشنامه   فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.