اصلاحيه بخشنامه صعود سراسري وزارت نيرو به قله شيرکوه به ميزباني هيات ورزش استان يزد
1397/07/03
صعود سراسری صنعت آب و برق  به قله شيرکوه به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان يزد از تاريخ 97/7/4 لغايت 97/7/6 به تاريخ 97/7/25 لغايت 97/7/27 اصلاح  مي گردد. ضمنا اصلاحيه بخشنامه صعود در فایل الحاقی ذیل می باشد.