انتصاب مسئول اکیپ مرکزی غواصی وزارت نیرو
1397/10/01
نظر به ابلاغ "دستورالعمل اکیپ­های غواصی وزارت نیرو" از سوی وزیر محترم نیرو و در اجرای دستورالعمل مذکور (بند 4 و سایر بخش­ها) و براساس بند 1-6 دستورالعمل مربوطه، آقاي اسماعيل چهل اميراني بعنوان  "مسئول اکیپ مرکزی غواصی وزارت نیرو" منصوب گردید.
ضمناً تصوير حکم ايشان در فايل الحاقي ذيل مي باشد.