انتصاب رييس هيات‏ ورزش استان کرمانشاه
1397/12/04
براساس مفاد تبصره 1 بند 4-3-3  مندرج در نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو ، حکم رييس جديد هيات  ورزش صنعت آب و برق استان کرمانشاه توسط  جناب آقاي دکتر انجم شعاع معاون محترم حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزير و نائب رييس شوراي مرکزي ورزش  ابلاغ گرديد.
ضمناً تصوير حکم در فايل الحاقي ذيل مي باشد.