انتصاب رئيس انجمن شطرنج وزارت نيرو
1397/10/24
در راستاي اجراي بند 4-3-2-1 نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو  طي حکمي از دبير شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو آقاي آرش نواب از همکاران شرکت توزيع نيروي برق يزد  بعنوان رئيس انجمن شطرنج  وزارت نيرو منصوب گرديد.