انتصاب دبير انجمن تنيس روي ميز وزارت نيرو
1397/12/01
در راستاي اجراي بند 4-3-2-1 نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو خانم زهرا نياقي ها از همکاران شرکت آب و فاضلاب قزوين طي حکمي از دبير شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو بعنوان دبير انجمن تنيس روي ميز  وزارت نيرو منصوب گرديد.