تغيير برنامه صعود سراسري استان لرستان
1397/04/19
دبيران محترم هيات هاي ورزشي صنعت آب و برق استان ها

باسلام ،
احتراما"‌به پيوست تصويرنامه رييس محترم انجمن كوهنوردي وزارت نيرو مبني بر تغيير برنامه صعود سراسري به ميزباني شركت توزيع نيروبي برق لرستان حضورتان ارسال مي گردد.
مقتضي است،دستور فرمائيد با كوهنوردان استان مربوطه و ميزبان هماهنگي لازم بعمل آورند.