اصلاحيه بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري تنيس روي ميز خواهران وزارت نيرو
1397/07/16

مشخصات حساب ذکر شده در بخشنامه مسابقات سراسري تنيس روي ميز خواهران به شماره ذکر شده  در زير اصلاح  گرديد.
شماره حساب : 1016183154
شماره شبا: IR920700001000216183154001
بانک : رسالت
شعبه : معلم
کد شعبه :577
صاحب حساب : هوشنگ ناطقي ، سيد حسين نقيبي و بهرام معتمني
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذيل می باشد.