ابلاغ نامه هزينه ورزشي توسط معاون محترم حقوقي ، امور مجلس و پشتيباني وزير
1397/06/20
          با استناد به مفاد ماده 4 ضوابط اجرايي بودجه سال 97 و دستورالعمل اجرايي ماده 53 قانون الحاق 2 هزينه مرتبط با امور ورزشي از محل اعتبارات هزينه اي مصوب پرداخت شده خزانه و دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي فصول (1) و (6) قابل پرداخت مي‌باشد و ارتباطي با مفاد ماده (12) ضوابط اجرايي فوق الذکر ندارد.
ضروري است کليه شرکت‌ها به استناد موارد مذکور در راستاي اجراي نظامنامه تربيت بدني و توسعه فرهنگ ورزش همگاني اهتمام لازم را داشته باشند.