ابلاغ دستورالعمل اکيپ هاي غواصي وزارت نيرو
1397/08/27

در راستاي برطرف نمودن نيازهاي وزارت نيرو به خدمات غواصي  و به منظور بهره مندي از ظرفيت هاي داخلي صنعت آب وبرق دستورالعمل اکيپ غواصي ابلاغ گرديد.