ارسال تقويم پيشنهادي مسابقات سراسري سال 98 به هيات هاي ورزش استانها
1397/11/14
        در راستای اجرای سياست‏هاي شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو تقويم ورزشی پيشنهادي  سال 1398 وزارت نیرو  (پيوست)  جهت تعيين ميزبانان برگزاري مسابقات سراسري در سال 98 ارسال مي گردد.