ابلاغ برنامه و تقويم ورزشي سال 1398
1397/12/08
       در راستاي اجراي بند 4-3-2-1 وظایف شوراي مركزي ورزش مندرج در نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزش‏هاي همگاني وزارت نيرو مبني بر تنظيم و ارائه تقويم ورزشي ، به پيوست برنامه و تقويم ورزشي سال 1398 وزارت نيرو  ابلاغ مي گردد.