گزارش صعود سراسري وزارت نيرو به کوه نمک جاشک استان بوشهر
1396/11/10
صعود سراسري به قله نمک جاشک توسط هيات ورزش استان بوشهر به ميزباني شرکت توزيع نيروي برق با حضور   119نفر از هيات ورزش استانهاي خراسان رضوي، چهارمحال و بختياري، هرمزگان، مديريت توليد برق حرارتي کشور، کردستان، يزد، مديريت منابع آب ايران، سيستان و بلوچستان ، آذربايجانشرقي، کرمانشاه، اصفهان، توانير، کهکيلويه و بويراحمد، قم، حوزه ستادي وزارت نيرو و بوشهر از تاريخ 96/11/4 لغايت 96/11/6 برگزار گرديد.