مصوبات چهاردهمين جلسه فصلي ورزش وزارت نيرو
1396/12/14
 سيزدهمين جلسه فصلی  ورزش صنعت آب و برق از تاريخ 96/12/02 لغايت 96/12/04 به ميزباني هيات ورزش استان هرمزگان  برگزار و مصوبات آن  در فايل الحاقي ذيل مي باشد.