حضور تيم هاي منتخب صنعت آب و برق در مسابقات قهرماني کشور
1396/12/08
مسابقات قهرمان کشوري دارت  کارمندان دولت ويژه برادران در تاريخ 96/11/18 به ميزباني استان فارس در سالن شهيد دستغيب شيراز و با حضور 20 تيم برگزار گرديد. لازم به ذکر است 5 تيم منتخب از هيات ورزش صنعت آب و برق (استانهاي يزد، مرکزي ، اردبيل ، کرمان و فارس) در اين دوره از مسابقات  حضور داشتند. که تيم منتخب صنعت آب و برق استان يزد قهرمان اين دوره از مسابقات گرديد.