شرايط دريافت كاپ اخلاق در مسابقات سراسري وزارت نيرو
1396/08/16
         با عنايت به اهميت و جايگاه ويژه مباحث اخلاقي در امر ورزش صنعت آب و برق  بدينوسيله شرايط دريافت کاپ اخلاق توسط تيم هاي ورزشي در مسابقات سراسري جهت  اجرا توسط کليه ورزشکاران و دست‌اندارکاران برگزاري مسابقات ورزشي ابلاغ مي‌گردد.