جلسه هيات ورزش استان لرستان
1396/11/17
جلسه هيات ورزش استان لرستان با حضور   آقاي حسين زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو، مديران عامل و معاونين شرکتهاي صنعت آب و برق استان توسط  شرکت توزيع نيروي برق در تاريخ 96/11/12  برگزار گرديد. در اين جلسه از زحمات آقاي مهندس کرم وند مدير عامل محترم شرکت آب و فاضلاب  استان تشکر گرديد و آقاي مهندس خودنيا مدير عامل محترم شرکت توزيع نيروي برق بعنوان رييس هيات ورزش استان معرفي گرديدند.