برگزاري جلسه هيات ورزش استان بوشهر
1396/11/17
جلسه هيات ورزش استان بوشهر با حضور آقاي مهندس پاراد رييس محترم هيات ورزش استان ،  آقاي حسين زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو، مديران عامل و معاونين شرکتهاي صنعت آب و برق استان توسط  شرکت توزيع نيروي برق در تاريخ 96/11/4  برگزار گرديد.