تقويم ورزشي پيشنهادي سال 1397 وزارت نيرو
1396/10/18
در راستاي اجراي سياست هاي شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو مبني بر برگزاري مسابقات سراسري  فرم  درخواست ميزباني مسابقات سراسري طبق تقويم ورزشي پیشنهادي سال 1397(پيوست) را  تكميل و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 96/11/04 به دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو ارسال نماييد .