تقدير معاون فرهنگي سپاه تهران بزرگ
1396/12/13
تقدير سردار سادات حسيني - معاون محترم فرهنگي سپاه تهران بزرگ از عملکرد معاونت تربيت بدني مرکز بسيج وزارت نيرو.